【www.wanqingdao.com--请假条】

向学校请假条

 在现实生活中,我们需要用到请假条的情况非常的多,请假条在写作上具有一定的格式要求。那么你有了解过请假条吗?以下是小编帮大家整理的向学校请假条,欢迎阅读与收藏。

向学校请假条1

尊敬的_______________:

 您好!我是中心校的.教师_________,因为_______________________,需请______。请假(时间)从_______到_______,去往地点__________________,请假期间有效联系方式:_________________。恳请批准,谢谢

 此致

敬礼!

 请假人:_____________________

 时间:_______年______月_____日

向学校请假条2

尊敬的校领导:

 您好!我因 _______________________,需请假___________。请假(时间)从______到_______,请假期间有效联系方式:_______________________。恳请批准,谢谢

 请假人:

 20xx年xx月xx日

向学校请假条3

尊敬的_______________:

 您好!我是龙马完小的学生_________,因为_______________________,需向您请 天假。请假(时间)从___月___日到___月____日,去往地点__________________,请假期间有效联系方式:_________________。望您批准,谢谢。

 此致

敬礼!

 请假人:

 20xx年xx月xx日

本文来源:http://www.wanqingdao.com/shiyongwen/19009.html